Oplocení

 Co je dobré vědět ?

Pro stavbu nového plotu není nutné vyřizovat stavební povolení, ale postačí jen ohláška na příslušném stavebním úřadu. V každém případě bychom však měli mít vypracovanou projektovou dokumnetaci a budoucí plot by měl být zaměřen geodet. Navíc platí, že plot by měl jeho stavebník stavět na svém pozemku, nikoli za hranicí pozemku souseda. Nový plot vlastní ten, kdo jej postavil.

 

Co říká stavební zákon ?

Stavební zákon doslova říká, že „oplocení nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oplocovaném pozemku a jejího okolí a nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikace (§ 12, odst. 2). Provedení oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a účastníků silničního provozu (§ 12, odst. 3)

Co nabízí Pozemní stavby Moravia ?

dnešní době je znát, že investoři se začali důkladně zabývat vzhledem oplocení svého pozemku. Dodavatelné stavebních materiálů udělali v tomto směru opravdový kus práce a my se snažíme v tomto trendu pokračovat. 

Zde můžete shlédnout některé výsledky naší práce…

 

 S důrazem na kvalitu ...

Co nepodcenit?

  • 1.Správné vytýčení trasy oplocení
  • 2.Architektonická vazba mezi objektem a op
  • 3.Výběr vhodného materiálu
  • 4.Zohlednění údržby při výběru oplocení
  • 5.výškové uspořádání s okolní zástavbou