Výstavba a rekonstrukce domů

 období, kdy pořizujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu rodinného domu, se zabýváme otázkou jaký způsob výstavby rodinného domu zvolíme.

Realizace stavby odbornou firmou „Rodinný dům na klíč"

Nejsme-li schopni z důvodů časových či odborných si řadu stavebních prací vykonat při vlastní realizaci stavby rodinného domu sami, nebo za pomoci příbuzných či známých, volíme způsob výstavby autorizovanou  stavební firmou.

V současné době je nepřeberné množství stavebních firem, které realizují stavby rodinných domů. Počínaje velkými stavebními firmami a konče jednotlivými řemeslníky, kteří podnikají na základě živnostenského listu. Stavba rodinného domu či rekonstrukce je však značně komplikovaná i když svým rozsahem v porovnání s ostatními druhy staveb, poměrně malá. Výstavba tzv. „na klíč“ má nespornou výhodu v tom, že dodavatelská firma ručí za komplexnost dodávek, jejich vzájemnou provázanost a funkčnost, zároveň poskytuje stavebníkovi i potřebné záruky za provedení díla (obvykle 36 - 48 měsíců, někdy i déle). Nejvhodnější je vybrat stavební firmu na základě výběrového řízení z více uchazečů. Pozor na nejnižší cenové nabídky. Stává se často, že při nedostatku zakázek se stavební firmy podbízí nízkými cenami, které pak nedodrží nebo dílo nedokončí, což přináší značné problémy stavebníkům. Proto při výběrovém řízení je vhodné vyžádat rovněž reference  a osobně navštívit již realizované stavby. Dodavatel projektové dokumentace, popřípadě jiný odborník, zpracuje tzv. výkaz výměr dle projektové dokumentace a dodavatelské firmy tento výkaz výměr položkově ocení. Porovnáním jednotlivých položek získáme dostatečný přehled o cenových nabídkách jednotlivých firem. Na trhu existují firmy, které se zabývají inženýrskou a technickou pomocí stavebníkům.

Pozornost věnujte sepsání řádné smlouvy o dílo, kde je především nutné přesně specifikovat předmět díla, tj. položky, které dílo obsahuje a které nikoliv. Dále je vhodné vázat splátkový kalendář na postup výstavby rodinného domu, aby jak zhotovitel tak objednatel byli vázáni na skutečný postup výstavby. Důležité je specifikovat přesně způsob předání a převzetí díla, odstranění případných vad a nedodělků, uvést reklamační lhůtu a způsob provádění reklamace.

Pro celkový výsledek díla (tj. zrealizovaný dům) je nejlepší, když mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne vztah důvěry; jednotlivé problémy, kterých je vždy dost, se řeší otevřeně a konstruktivně na kontrolních dnech a v průběhu výstavby. Pokud stavebník nemá příslušné odborné znalosti a chce mít jistotu, že je stavba prováděna kvalitně a podle projektové dokumentace, má možnost se nechat vůči zhotoviteli zastupovat odborným pracovníkem- tzv. technickým dozorem.

Obecně platí, že pokud stavebník zhotovitele stavby tlačí přespříliš do úspor a snižování ceny stavby, doplatí na to kvalita prováděných stavebních prací. Naopak pokud stavebník sám nebo jeho technický dozor dostatečně nekontroluje průběh výstavby, doplatí na to finančně. Nalézt zlatou stření cestu není jednoduché. Doporučujeme proto sjednat na stavbu, případně její část (např. hrubou stavbu), pevnou cenu za celé dílo a dostatečný termín plnění a garance za kvalitu provedení. Odpadne tak náročná kontrola výkazů výměr a dohadování o případných vícepracích nad rámec smluvní ceny.

Realizace stavby - doporučení

realizaci stavby raději svěřte odborné firmě se zkušenostmi s výstavbou rodinných domů.

Věnujte náležitou pozornost sepsání smlouvy o dílo, zejména přesně specifikujte předmět díla, cenu a termín plnění, záruky a garance za kvalitu provedení prací.

PoNezáleží na tom, zda se jedná o rekonstrukci bytového jádra či výstavbu objektu "na klíč". Ke všem projektům přistupujeme stejně zodpovědně, protože víme, že pro každého investora je právě ten jeho projekt nejdůležitějš.
Postavíme Vám nový dům, nebo zrenovujeme ten stary! Volejte! 


 

 S důrazem na kvalitu ...

Co nepodcenit?

  • 1.Vhodně zvolený stavební pozemek
  • 2.Technická a dopravní obslužnost
  • 3.Dobře promyšlená projektová dokumentace
  • 4.Engeneering celého procesu
  • 5.Vhodně zvolené a promyšlené financování
  • 6.Oslovení stavebního dozoru
  • 7.Důkladný výběr zhotovitele
  • 8.Potřebné poklady pro úspěšnou kolaudaci